تماس با ما

برای تماس با روابط عمومی سایت رادیو کودک می توانید با شماره 09375321199 تماس بگیرید.

یا با آدرس تلگرام زیر نیز می توانید ارتباط برقرار کنید.

آدرس تلگرام مدیر وب سایت بازسازی و تعمیر ساختمان