• قرارداد پیمان بازسازی و تعمیرات ساختمان و بناهای قدیمی

  • انواع قرار داد بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  دانلود قرارداد پیمان بازسازی و تعمیرات ساختمان و بناهای قدیمی شماره 1

  دانلود قرارداد پیمان بازسازی و تعمیرات ساختمان و بناهای قدیمی شماره 2

  دانلود قرارداد پیمان بازسازی و تعمیرات ساختمان و بناهای قدیمی شماره 3

  دانلود قرارداد پیمان بازسازی و تعمیرات ساختمان و بناهای قدیمی شماره 4

   

  برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بین مالک و پیمان کار اغلب قراردادی به منظور حفظ منافع طرفین با در نظر گرفتن تمام نکات و بر طیق قوانین موجود تنظیم شده و امضا می گردد.
  بنابر نوع بازسازی این قراردادها به انواع زیر تقسیم می شوند:

  • 1.قرارداد بر اساس فهرست بها
  • 2.قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا
  • 3.قرارداد با قیمت مقطوع
  • 4.قرارداد پیمان مدیریت
  • 5.قرارداد مدیریت پیمان
  • 6.قرارداد کلید تحویل

  قرارداد بر اساس فهرست بها

  در این نوع قرارداد بازپرداخت هزینه خدمات پیمانکار، بر اساس گزینه های فهرست بها انجام می شود، این روش بیشتر در مورد خدماتی که همه ی ابعاد آن روشن و دقیق نیست کاربرد دارد و کارفرما می تواند شرایط و مشخصات کار را در حین کار به دلخواه تغییر دهد، هزینه اغلب کارها در فهرست بها از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و مشخص شده است، نکته اصلی در این نوع قرارداد کنترل دقیق مقادیر کارهای انجام شده است،سود پیمانکار در این روش از درصد هزینه ها حاصل می شود.

  قرارداد براساس متر مربع زیربنا

  در این روش باز پرداخت هزینه خدمات پیمانکار بر اساس قیمت واحد انجام کار صورت می گیرد. این روش عملا ترکیبی از قیمت مقطوع و فهرست بها است، از این روش بیشتر در مورد خدماتی که مشخصات آن روشن و دقیق است ولی حجم کار دقیقا مشخص نیست استفاده می شود و کارفرما می تواند حجم کار را در حین کار به دلخواه تغییر دهد، البته تغییر مشخصات بدون تغییر قیمت امکان پذیر نیست. نکته اصلی در این نوع قرارداد کنترل دقیق مقادیر کارهای انجام شده و مطابقت کار انجام شده با مشخصات است.

  قرارداد با قیمت مقطوع

  در رابطه با پروژه هایی که جزئیات فنی و نقشه های مربوطه کاملا مشخص است و احتمال تغییرات بسیار کم است و همچنین مدت اجرای آنها از یک سال کم تر است، می توان از این نوع قرارداد استفاده نمود. در این نوع قرارداد پیمانکار موافقت می نماید که مجموعه کار واگذار شده را با یک مبلغ قطعی انجام دهد.
  این روش بیشتر در مورد خدماتی که همه ابعاد آن روشن و دقیق است کاربرد دارد.

  قرارداد پیمان مدیریت

  پیمان مدیریت قراردادی است که در آن کارفرمای یک شرکت ساختمانی یا یک شخص تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را برعهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و هماهنگی اکیپ های خبره به عهده ی پیمانکار است.
  در این روش پیمانکار یا شخص بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد.
  این هزینه ها معمولا شامل هزینه تهیه مصالح و هزینه ی اجرا می باشد، از طرف دیگر، پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد و تنها به دلیل تخصص در مدیریت، سودی به صورت در صدی از کل هزینه ها را دریافت می کند.

   قرارداد مدیریت پیمان

  در این شیوه قرارداد کارفرما متعهد می شود کلیه مصالح ، ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی را تامین و در مقابل پیمانکار مدیریت اجرای طرح را بر عهده می گیرد و بابت مدیریت طرح مبلغی به صورت درصدی به پیمانکار پرداخت می شود،در این روش پیمانکار به عنوان امین کارفرما فعالیت می کند.
  بر همین اساس ممکن است طبق توافق طرفین،حساب مشترکی بین کارفرما و پیمانکار ایجاد و از این محل فقط برای اجرای عملیات، برداشت شود.

  قرارداد کلید تحویل

  در روش کلید در دست که به آن طراحی و ساخت نیز گفته می شود، مسئولیت طراحی و اجرا به طور کامل بر عهده ی پیمانکار است که بعد از تکمیل پروژه کارفرما فقط با چرخاندن یک کلیدمی تواند بهره برداری از ساختمان و تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید، در این مرحله کارفرما باید نیرو و منابع زیادی را به منظور اطمینان از قابلیت های پیمانکاران و کیفیت طرح های پیشنهادی آن ها صرف نماید.

   

  دو نمونه از قراردادهای بازسازی ساختمان:

  قرارداد تعمیرات و بازسازی ساختمان 1 

  این قرارداد فی مابین شرکت ............... به نمایندگی آقای  ............... که کارفرما نامیده می شود از یک طرف و پیمانکار............... به نمایندگی آقای ............... به نشانی ............... ............... خیابان............... پلاک............... که منبعد پیمانکار نامیده می شود به شرح ذیل منعقد میگردد:

  ماده یک- موضوع قرارداد و شرح عملیات بازسازی ساختمان و بنای قدیمی :

  الف- موضوع قرارداد بازسازی و بنای قدیمی عبارت است از :

  بازسازی طبقه ............... و راه پله ساختمان شماره ............... شرکت واقع در آدرس: ............... ...............خیابان............... پلاک...............

  ب- شرح عملیات بازسازی بنای قدیمی و بهای اقلام آن:

  سنگ کف پاگرد راه پله با مصالح و نصب                                                   ریال

  سرامیک کف واحد 150 متر 40*40                                                          ریال

  کاشی 70 متر مربع                                                                                ریال

  درب آلومینیومی                                               عدد                                 ریال

  چهارچوب آهنی با نصب                                     عدد                                ریال

  درب دولنگه ورودی تمام چوب روسی با نصب و رنگ                                   ریال

  کاسه توالت با نصب                                           عدد                                ریال

  دستشویی و روشویی عدد با نصب                                                              ریال

  لوله کشی سرویس و آشپزخانه                                                                   ریال

  شیر آلات سرویس و آشپزخانه درجه یک با نصب                                          ریال

  آینه سرویس یک جام                                                                              ریال

  کابینت با بدنه فلزی و درب چوبی آلمانی هر متر مربع                                    ریال

  ابزار دستی.......... متر هر متر طول با مصالح                                             ریال

  گچ کاری ............... متر هر متر مربع                                                      ریال

  کمد دیواری ............... متر با چهارچوب و نصب                                        ریال          

  قفسه بندی داخل کمد دیواری ............... متر با نصب و مصالح                       ریال

  دستگیره و قفل دربها ........... عدد با نصب                                               ریال

  سیم کشی کل واحد با مصالح                                                                   ریال

  خرید کلید و پریز                                   عدد                                         ریال

  گاز کشی                                                                                           ریال

  پرده لوردراپه............... متر با نصب                                                      ریال

  دیوار کشی با مصالح                                                                            ریال

  تخریب کف- پاگرد- راه پله و سرویس و حمل نخاله                                     ریال

  نقاشی ساختمان............... متر(روغنی)                                                   ریال

  رنگ آمیزی ابزار...............متر طول         متر  عرض                             ریال

  کف سابی و سنگ سابی کف راه پله ها                                                      ریال

  تعویض سنگ راه پله                                                                            ریال

    جمع کل:                                                                                          ریال

   

  ماده دو- مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت بازسازی ساختمان های فرسوده و قدیمی

   مبلغ کل قرارداد ............... ریال و به حروف ............... ریال می باشد.

  الف- ............... مبلغ فوق بعنوان پیش پرداخت در وجه پیمانکار و در ازای چک تضمین پرداخت می گردد و باقیمانده مبلغ قرارداد طی دو قسط مساوی متناسب با میزان پیشرفت کار و براساس درخواست کتبی پیمانکار و رسیدگی به تائید دستگاه نظارت پروژه و مدیریت شرکت پرداخت خواهد گردید.

  تبصره: کلیه کسورات قانونی این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد

  ب- کارفرما می تواند موضوع قرارداد را تا ............... افزایش یا کاهش دهد. بدیهی است به همان نسبت مدت و مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

  ج- درصورت تاخیر پیمانکار در انجام موضوع قرارداد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ ............... ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

  د- تهیه کلیه مواد و مصالح مصرفی بعهده پیمانکار می باشد.

  ه- در صورتیکه پیمانکار در اجرای موضوع قرارداد از کارگر استفاده ننماید؛ براساس دستور العمل مورخ ............... سازمان تامین اجتماعی از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج خواهد بود.

  ماده سه- مدت قرارداد بازسازی و تعمیر ساختمان های فرسوده و قدیمی:

  مدت قرارداد از تاریخ ............... لغایت............... به مدت ............... می باشد

  ماده چهار- تعهدات پیمانکار در قرارداد بازسازی و تعمیر ساختمان های فرسوده و قدیمی:

  : پیمانکار متعهد می شود

  الف- پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه های طراحی و مطابق مشخصات و دستورات کارفرما با بهتری روش اجرا نموده، بطوریکه کارهای انجام شده مورد قبول نماینده کارفرما باشد.

  ب- پیمانکار تایید می نماید از قوانین مربوط به کار در محدوده شرح وظایف خود طبق قرارداد حاضر مطلع بوده و متعهد به اجرای تمامی آنها می باشد

  ج- پیمانکار متعهد می گردد هرگاه در اثر تخلف و یا بی توجهی در محدوده شرح وظایف وی به تاسیسات موجود در کارگاه، مواد و مصالح مربوط به کارفرما خساراتی وارد آید ملزم به جبران باشد

  ه- پیمانکار متعهد می شود چنانچه قسمتی از کار مطابق نقشه و مشخصات فنی اجرا نگردد ملزم به ترمیم و اصلاح آن مطابق نظر کارفرما خواهد بود

  و- کارکنان پیمانکار می بایستی از هر جهت صلاحیت انجام کار محوله را داشته باشند

  ز- پیمانکار متعهد می گردد چنانچه ابزار و تجهیزاتی از طرف کارفرما در اختیارش قرارداده شود، در پایان کار عیناً مسترد نماید و در صورت وارد شدن خسارت می بایستی نسبت به جبران آن اقدام نماید

  ح- پیمانکار شخصاً در انجام عملیات موضوع قرارداد مباشرت نموده و آنرا کلاً یا جزئاً به غیر واگذار ننماید

  ماده پنج- ضمانت حسن انجام کار در بازسازی ساختمان:

  از هر پرداخت............... بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد به نحو مطلوب و رضایت کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

  ماده شش- دوره تضمین بازسازی ساختمان:

  دوره تضمین اجرای موضوع قرارداد............... ماه تعیین می گردد و اگر در این مدت در اجرای موضوع قرارداد ایراد و اشکال ایجاد شود پیمانکار مکلف می باشد به هزینه خود رفع عیب نماید و همچنین پیمانکار موظف است جهت دوره تضمین به میزان حداقل............... مبلغ کل قرارداد چک یا سفته در اختیار کار فرما قراردهد که در پایان دوره تضمین عودت خواهد شد.

  ماده هفت- حل اختلاف در حین بازسازی ساختمان:

   در صورتیکه اختلافی فی ما بین کارفرما و پیمانکار پیش آید، اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را بطریق توافق رفع نمایند، شرایط عمومی پیمان منتشره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت از طریق مراجع صالحه قانونی، موضوع اختلاف حل و فصل خواهد شد و پیمانکار ملزم است تا زمان حل اختلاف، تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید..

  ماده هشت- ممنوعیتهای قانونی در حین بازسازی ساختمان:

  پیمانکار اعلام می دارد که مشمول ممنوعیت قانونی مصوب 22 دیماه 1337 و اصلاحیه های بعدی آن نمی باشد.

  ماده نه- نشانی طرفین قرارداد 

  نشانی کارفرما ............... ............... ...............

  نشانی پیمانکار............... ............... ...............

  این قرارداد مشتمل بر 9 ماده و یک تبصره، در ............... نسخه تنظیم و به امضا طرفین رسیده است که عینا حکم واحد دارد.

   

                            شرکت پیمانکار                                                        شرکت کارفرما

   

   
   

  نمونه قرارداد بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی 2:

  این قرارداد جهت انجام کلیه عملیات بازسازی و نوسازی یک واحد مسکونی،اداری یا تجاری بوسیله پیمانکار می باشد که در آن تهیه کلیه مصالح و لوازم مربوطه جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیت دیگری بر عهده ندارد.

  ماده1 ) طرفین قرارداد بازسازی بناهای قدیمی

  کارفرما : آقا / خانم ........................  فرزند ...............  به شماره شناسنامه ............ شناسه ملی .......................  به نشانی ........................................... به شماره تماس .............

  پیمانکار: آقا / خانم ........................  فرزند ...............  به شماره شناسنامه ............ شناسه ملی .......................  به نشانی ........................................... به شماره تماس .............

  ماده2) موضوع قرارداد بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  انجام کلیه عملیات بازسازی و نوسازی یک واحد آپارتمان به متراژ حدود...................................... با کلیه مصالح و لوازم مربوطه به شرح جدول پیوست این قرارداد.

  ماده3 ) مدت قرارداد بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  مدت این قرارداد از تاریخ ................ تا تاریخ ............... به مدت............................. بوده  و این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

  ماده 4 ) مبلغ قرارداد بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  کل حق الزحمه قرارداد بر اساس مبالغ پیش بینی شده برای انجام هر آیتم در هر مرحله، در پیوست قرارداد ذکر شده است که در صورت انجام تمام موارد ذکر شده در پیوست جمعاً مبلغ ................. تومان می باشد.

  تبصره : مبلغ مذکور برای انجام کل آیتم های پیش بینی شده در پیوست قرارداد بوده که هزینه هر آیتم مشخص بوده و کارفرما می تواند انجام هر یک از آیتم های توافق شده را به شخص ثالث واگذار نموده و مبلغ آیتم واگذار شده به شخص ثالث را از کل مبلغ قرارداد کسر نماید در هر حال انجام موضوع قرارداد به صورت آیتم های مستقل بوده و کارفرما و پیمانکار هیچ تعهدی به انجام تمام موارد پیش بینی شده در پیوست نخواهند داشت و هر آیتمی که بنا به درخواست کارفرما انجام شود صرفاً هزینه آن آیتم پرداخت خواهد شد.

  ماده 5 ) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  1. مبلغ ....................تومان به عنوان پیش پرداخت همزمان با انعقاد این قرارداد به پیمانکار پرداخت گردید و پیمانکار با امضاء این قرارداد اقرار به وصول مبلغ مذکور می نماید.

  2.مبلغ  ..........................تومان پس از پایان جوشکاری و آماده سازی رابیتس و جاگذاری محل هالوژن ها که در پیوست قرارداد مشخص شده است به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

  3. باقیمانده مبلغ پس از اتمام کلیه عملیات اجرایی مشخص شده در پیوست قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

  تبصره : پرداخت مبالغ مندرج در این ماده به شرط انجام هر یک از موارد مندرج در پیوست قرارداد و حصول رضایت کارفرما بوده و کارفرما به غیر از مواعد مشخص شده در این ماده هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوان در طول اجرای موضوع قرارداد پرداخت نخواهد نمود.

  ماده 6 ) وظایف و تعهدات پیمانکار در حین بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  1.پیمانکار مکلف است پرسنل مورد نیاز خود را متناسب با ظرفیت کاری کارگاه در طول مدت اجرای قرارداد در کارگاه حاضر داشته باشد بنحوی که هیچ یک از عملیات موضوع قرارداد به دلیل عدم حضور فرد یا افراد مناسب دچار وقفه یا نقص و عیب در کیفیت نگردد.

  2.پیمانکار مسئول تهیه وسایل ایاب و ذهاب و غذا برای پرسنل خود بوده و کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

  3.پیمانکار مسئول حمل لوازم و ابزار کار خود و پرسنل در کارگاه بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.

  4.کلیه وسایل و ابزار اجرایی شامل ابزار و یراق و تخته و الوار و کلیه لوازم و مصالح اعم از شن ماسه سیمان بلوک لوله گاز ، و هر آنچه که برای انجام موضوع قرارداد لازم می باشد بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال تهیه این وسایل و پرداخت هزینه های مربوط به آنها نخواهد داشت . و کارفرما صرفاً متعهد به تهیه موارد و مصالحی می باشد که صراحتاً در جدول پیوست قید شده است و به غیر آز موارد مصرح در پیوست قرارداد ، پرداخت کلیه هزینه های انجام موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.

  5.پیمانکار ضمن تعهد به بیمه مسئولیت کلیه کارگران در محل کار ، مسئول حفظ جان پرسنل خود در در محل کار بوده و موظف است کلیه لوازم ایمنی و حفاظت لازم را در اختیار پرسنل خود قرارداده و آموزش لازم جهت استفاده از وسایل ایمنی خود داده و مراقبتهای لازم را در طول مدت اجرای قرارداد یا تعلیق بنحو احسن بعمل آورد.

  6.پیمانکار در صورت تاخیر در تحویل مکلف است روزانه دویست هزار تومان به عنوان وجه التزام به کارفرما پرداخت نماید و در صورتی که هر کدام از تعهدات قرارداد که در جدول پیوست مشخص شده است را انجام ندهد متعهد است معادل یک و نیم برابر مبلغ تعیین شده برای انجام آن تعهد به کارفرما پرداخت نماید.

  7.مسئولیت حفظ مصالح و لوازم ابزار آلات موجود در کارگاه و همچنین عملیات اجرا شده کار به عهده پیمانکار بوده و مکلف است تدابیر لازم جهت حفاظت کامل از کارگاه را در طول مدت اجرای قرارداد انجام دهد.

   8.پیمانکار موظف است از کارگران ماهر و استادکاران حرفه ای استفاده نماید و مسئولیت کم و کیف اجرایی به عهده پیمانکار می باشد.

  9.مسئولیت جبران خسارات ناشی از عدم توجه و سهل انگاری پیمانکار اعم از خسارت مالی و جانی که به کارفرما یا پرسنل پیمانکار وارد گردد به عهده پیمانکار بوده و ملاک تعیین خسارات تشخیص کارفرما خواهد بود و پیمانکار ملزم به جبران به تشخیص کار فرما می باشد.

  10.در صورتی که به انجام موضوع قرارداد مالیات یا حقوق دولتی تعلق گیرد پرداخت کلیه هزینه ها و حقوق دولتی بر عهده پیمانکار می باشد.

  11.پیمانکار مسئول رعایت کلیه اصول و ضوابط فنی کار بوده و در صورت خلاف این ضوابط به نحوی که به کیفیت فنی یا ظاهری کار لطمه وارد شود مسئولیت تخریب و بازسازی آن به عهده پیمانکار خواهد بود.

  12.پیمانکار نسبت به اجرای کلیه دستورات و راهنماییهای کارفرما در طول مدت اجرای عملیات مسئول بوده و حق تغییر مشخصات برای کارفرما محفوظ خواهد بود و در صورتی که کارفرما انجام موردی که خارج از لیست پیوست می باشد را از پیمانکار درخواست نماید باید موضوع و مبلغ آیتم درخواستی همانند سایر موارد به پیوست قرارداد اضافه شده و به امضاء طرفین برسد که در اینصورت مدت انجام آیتم جدید نیز در همان لیست پیوست مشخص خواهد شد. در هر صورت کارفرما تعهدی به پرداخت امور مازادی که پیمانکار به تشخیص خود و بدون هماهنگی کارفرما انجام داده باشد نخواهد داشت.

  13.در صورت بروز هر نوع تغییر در اندازه ها و مشخصات ابلاغی، پیمانکار مکلف است مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما رسانده و پس از کسب تکلیف از کار فرما نسبت به رفع آن اقدام نماید.

  ماده 7 ) تعهدات کارفرما در حین بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  1.کارفرما کلیه مشخصات و دستورات لازم جهت اجرای عملیات این قرارداد را به موقع در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

   2.در صورت متوقف نمودن تمام و یا قسمتی از کار توسط پیمانکار کارفرما حق دارد باقی مانده عملیات را به هر طریقی که صلاح بداند توسط افراد دیگر اجرا نموده و هزینه آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.

  4.در صورتیکه در هر زمان کارفرما تشخیص دهد پیمانکار توانایی اجرای تمام یا قسمتی از عملیات مورد قرارداد را دارا نمی باشد آن قسمت از عملیات را خود رأساً به عهده گرفته و کلیه هزینه های مربوطه را به حساب پیمانکار منظور نماید.

  5.در صورت بروز هر نوع عیب و نقص در هر زمان از طول اجرای قرارداد کلیه هزینه های رفع نقص اعم از مصالح و دستمزد به عهده پیمانکار بوده و در صورت پرداخت از طرف کارفرما از صورت حساب پیمانکار کسر خواهد شد.

  6.کارفرما مجاز است از ادامه فعالیت فرد یا افرادی از پرسنل پیمانکار که اخلاق و رفتار و یا کار آنها مورد تأیید کار فرما نباشد جلوگیری بعمل آورد و در اینخصوص تشخیص کار فرما ملاک عمل خواهد بود.

  ماده 8 )تعیین تکلیف توقف عملیات اجرایی در حین بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  چنانچه پیمانکار به هر دلیل در حین اجرای عملیات از انجام موضوع قرارداد تخلف نموده و یا بدون اعلام و هماهنگی قبلی، کار را حداکثر برای مدت 24 ساعت تعطیل نماید کارفرما می تواند باقی مانده عملیات را به هر طریقی که صلاح بداند اجرا نموده و کلیه هزینه های اجرا را به حساب پیمانکار منظور نموده و پس از اتمام عملیات انجام موضوع قرارداد از صورتحساب نهایی پیمانکار کسر نماید. در صورتی که مطالبات پیمانکار کفاف هزینه های انجام شده را نداشته باشد پیمانکار مکلف است حداکثر ظرف دو روز نسبت به تسویه حساب نهایی و پرداخت مطالبات کارفرما اقدام نماید در صورتی که پیمانکار ظرف مدت مذکور اقدام به تسویه حساب نهایی ننماید مکلف است به ازاء هر روز تاخیر مبلغ ...............هزار تومان به عنوان وجه التزام به کارفرما پرداخت نماید.

  ماده 9 ) حل اختلاف در حین بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  مفاد اين قرارداد و شروط و تعهدات مندرج در آن براي طرفين قرارداد و يا قائم مقام قانوني و شرعي طرفين قابل قبول و لازم الاجرا بوده و هرگاه در تعبیر یا تفسیر یا اجرای هر یک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد حل اختلاف بر عهده داوری که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین می شود خواهد بود.

  تبصره 1 ) داور متعهد است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع موضوع اختلاف از سوی هر یک از طرفین به داوری ، نسبت به حل اختلاف طرفین اقدام و رای خود را از طریق مراجع قضایی ذیصلاح به طرفین ابلاغ نماید.رای داور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا بوده و طرفین ضمن این قرارداد حق هر گونه اعتراض به رای داور را از خود سلب و ساقط نمودند.

  تبصره 2) پرداخت حق الزحمه داور بدواً به عهده متقاضی بوده و در نهایت پس از صدور رای بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

  ماده 10 : تعداد نسخ قرارداد بازسازی ساختمان و بناهای قدیمی

  این قرارداد در 10 ماده و 4 تبصره و در دو نسخه متحد المتن که هر دو نسخه حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله و از تاریخ امضء برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

   

  امضاء کارفرما                                                                           امضاء پیمانکار


  نمونه قرارداد بازسازی و تعمیر ساختمان

  اين قرارداد به همراه ساير اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب مي شود و غير قابل تفکيک است در تاريخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فيما بين . . . . . . . . . . . . . . . . . . که منبعد در اين قرارداد کارفرما ناميده ميشود از يکطرف و گروه مهندسي پایتخت به نمايندگي . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که منبعد در اين قرارداد مدير پيمان ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد می گردد.

  ماده ۱) مشخصات طرفين قراداد بازسازی و تعمیر ساختمان:

  -کارفرما:

  اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ملي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن ثابت . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن همراه . . . . . . . . . . . . . . . . . . آدرس ايميل . . . . . . . . . . . . . . . . . .  به آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  نماینده مدیریت پیمان:

  اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرزند . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره ملي . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن ثابت . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن همراه . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آدرس ايميل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ماده۲) موضوع قرارداد بازسازی و تعمیر ساختمان:

  عبارت است از مديريت فني، اجرايي و مالي پروژه بازسازي ……………………… طبق نقشه ها و مدارک و مشخصاتي که به روئت و تاييد و امضاء کارفرما رسيده او يک نسخه در اختيار کارفرما و نسخه ديگر در اختيار مدير پيمان قرار گرفته است.

  ماده۳) محل اجراي پروژه بازسازی ساختمان:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   

  ماده۴) مدت قرارداد بازسازی و تعمیر ساختمان:

  مدت تقريبي قرارداد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  روز است و تاريخ شروع آن تاريخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان توسط کارفرما مي باشد.

  توضيح اينکه مدت قرارداد تابعي از مقادير و کيفيت کارهاي جديد و مورد درخواست کارفرما مي باشد که به صورت کتبي انجام  آنرا به عهده مدير پيمان گذاشته است.

  ماده۵) وظائف و تعهدات مدير پيمان بازسازی ساختمان:

  ۵-۱ مدير موظف است با توجه به طرح و نقشه ها و مشخصاات فني و اجرايي، هزينه هاي اجراي پروژه را براورد اوليه کرده و پس از تاييد کارفرما شروع به عمليات اجرايي نمايد.

  ۵-۲ مدير پيمان  امين کارفرما بوده و متعهد است در تمامي مراحل اجراي بازسازي ساختمان رعايت ضابطه و صرفه و صلاح کارفرما را بنمايد.

  ۵-۳ مسوليت تمامي عمليات اجرايي بازسازي ساختمان ، تعيين پيمان کاران ، براي هر يک از قسمت هاي کار اجرايي و عقد قرارداد با آنها به عهده مدير پيمان است .

  ۵-۴ تهيه و خريد کليه مصالح ساختماني بر طبق طرح مصوب کارفرما ، خريد و اجاره ابزار آلات ضروري مورد نياز با هزينه  هزينه کارفرما به عهده مدير پيمان مي باشد.

  ۵-۵ ايجاد هماهنگي هاي لازم در تمامي زمينه هاي اجراي بازسازي و نظارت  کامل و دقيق بر روند اجرا ء پروژه  به عهده مدير پيمان است .

  ۵-۶ تهيه صورت هزينه هاي انجام شده به تفکيک حقوق و دستمزد و خريد کالا و مصالح و ساير هزينه ها را به صورت هفتگي و ارائه آن به کارفرما از وظائف مدير پيمان مي باشد.

  ۵-۷ رعايت اصول ايمني و حفاظت کارگاه در حد عرف با هزينه کارفرما به عهده مدير پيمان مي باشد.

  ۵-۸ رعايت جوانب لازم در پرداختها به پيمان کاران جزء با توجه به درصد پيشرفت کار و کيفيت کار انجام شده از وظائف مدير پيمان است.

  ۵-۹ مسوليت تجهيز کارگاه و نگهداري و حراست از کارگاه و اجناس خريداري شده موجود در ساختمان از زمان تحويل کارگاه تا تاريخ تحويل کار به هزينه کارفرما به عهده مدير پيمان مي باشد.

  ۵-۱۰ مدير پيمان به هيچ عنوان حق واگذاري موضوع اين قرارداد را به شخص ديگر ندارد.

   

  ماده ۶) وظايف ، تعهدات و اختيارات کارفرما:

  ۶-۱ پرذاخت به موقع تمامي هزينه هاي مربوط به اين قرارداد.

  ۶-۲ پرداخت مبلغ توافق شده تنخواه به مدير پيمان حداکثر ظرف مدت ۵روزاز تاريخ امضاء قرارداد.

  ۶-۳ بررسي صورت حساب ها و فاکتورهاي ارائه شده از طرف مدير پيمان حداکثر ظرف مدت ۷۲ساعت و تجديد و شارژ مجدد تنخواه .

  ۶-۴ همکاري لازم با مدير پيمان در خصوص دادن وکالتنامه و معرفي نامه و . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جهت مراجعه به سازمان هاي مربوطه در صورت لزوم.

  ۶-۵ معرفي نماينده تام الاختيار به مدير پيمان جهت انجام کليه هماهنگي ها.

  ۶-۶ پرداخت مبلغ ۲۰درصد از حق الزحمه برآورد شده مدير پيمان به عنوان پيش پرداخت همزمان  با امضاء قرارداد در قبال اخذ رسيد.

  ۶-۷ پرداخت حق الزحمه مدير همزمان با ارائه صورت حساب هزينه ها توسط  مدير پيمان .

  ماده۷) حق الزحمه مدير پيمان و نحوه پرداخت آن :

  حق الزحمه مدير پيمان ……..درصد از کليه  هزينه هاي مربوط به اجراي بازسازی ساختمان شامل دستمزد، مصالح ، ملزومات ، کرايه و حمل و نقل ونقل و ساير هزينه هايي که در جهت اجراي پروژه باسازي صورت مي پذيرد.

  که پس از محاسبه درصد مربوطه  حق الزحمه مدير پيمان و کسر مبلغ ۱۰درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار مابقي در قبال اخذ رسيد به مدير پيمان پرداخت مي گردد.

  و جمع ۱۰ درصدهاي کسر شده در مدت قرارداد در زمان تحويل کار به کارفرما به مدير پيمان پرداخت مي شود.

  ماده۸) تنخواه گردان :

  کارفرم مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال به عنوان تنخواه گردان در اختيار مدير پيمان قرار مي دهد و پس از ارائه صورت هزينه ها ي مربوطه و تاييد کارفرما تنخواه گردان بعدي توسط کارفرما به مدير پيمان پرداخت مي شود. لازم به توضيح است  مبلغ فوق در حين اجراي پيمان و بنا بر نياز پروژه و يا درخواست مدير و تاييد کارفرما قابل تغيير خواهد بود

  ماده ۹) رفع اختلاف :

  اين قرارداد در ۲ نسخه تنظيم و در اختيار طرفين قرارداد قرار گرفته و داراي حکم واح مي باشند.

   

  امضاء کارفرما: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

  امضاء مدير پيمان: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

نویسنده این مطالب یک معمار و نقاش ساختمان است. اون این سایت را با هدف پوشش اطلاعات بازسازی و نوسازی ساختمان ها بوجود آورده است